Index.php

Je gast heeft de volgende opties als het verblijf eindigt. Die zijn:

 • Opvang in een Gemeentelijke Opvanglocatie
 • Zelfstandig woonruimte vinden (particuliere opvang buiten RefugeeHomeNL om, huren of kopen)
 • Terugkeer naar Oekraïne of ander land van herkomst

Gemeentelijke Opvang

Zo lang je gast valt onder de Tijdelijke Richtlijn, behoudt hij of zij recht op opvang. Hiervoor kan je gast altijd terecht bij de Gemeentelijke Opvang. In eerste instantie neemt je gast hiervoor contact op met de gemeente waar hij/zij nu woont of graag naartoe wilt. De gemeente bekijkt of er in desbetreffende gemeente plek is. Als er geen plek is, wordt binnen de Veiligheidsregio gekeken waar ruimte is. Is ook binnen de regio geen ruimte? Dan wordt overgegaan tot plaatsing buiten de huidige of voorkeursregio.

Zelfstandig woonruimte

Steeds vaker slagen gasten erin om zelfstandig woonruimte te vinden. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie, via een ander initiatief voor particuliere opvang of door een kamer of een appartement te huren. Let op: bij zelfstandig huren of kopen van woonruimte verliest je gast het recht op leefgeld.

Terugkeer

De gast kan ook besluiten terug te keren naar Oekraïne. De Dienst Terugkeer & Vertrek biedt hierin ondersteuning. Ons advies is om eerst informatie in te winnen via RefugeeHelp. Voor gasten met niet-Oekraïense nationaliteit (de zogenaamde derdelanders) die willen terugkeren naar hun oorspronkelijke land van herkomst, kan een beroep worden gedaan op de expertise van IOM (UN Migration).

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne mogen een auto kopen met een Nederlands kenteken. Voor hen geldt dan dat zij:

 • Een WA-verzekering moeten afsluiten
 • Motorrijtuigenbelasting moeten betalen
 • Het kenteken van de auto op hun eigen naam moeten overschrijven: daarvoor is geldige legitimatie nodig en een uittreksel uit de BRP (aan te vragen bij de gemeente)

Ja, een Oekraïense auto kan in Nederland worden gebruikt, wanneer deze wordt geregistreerd. Er geldt dan een vrijstelling van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet er zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Het motorrijtuig staat ingeschreven in het Oekraïense kentekenregister
 • De gast is zelf met het betreffende voertuig naar Nederland gekomen
 • Het voertuig wordt geregistreerd bij de Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst staat stap voor stap uitgelegd hoe dit werkt.

In de meeste gevallen zijn gasten meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Gasten worden door de verzekeraar beschouwd als logé. Bij schade aan je woning of inboedel, dien je daarom in eerste instantie een claim in bij je eigen verzekeraar. Biedt de Aansprakelijkheidsverzekering, woonhuisverzekering of inboedelverzekering geen dekking? Dan kun je een claim indienen via de gemeente. Gemeenten zijn op grond van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne verplicht een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten. De manier waarop dit precies geregeld is, verschilt per gemeente. Neem voor meer informatie daarover contact op met je gemeente.

Ja, het aanbieden van particuliere opvang kan gevolgen hebben voor de hoogte van lokale heffingen. Het gaat hierbij om de afvalstoffenheffing en rioolheffing die de gemeente in rekening brengt. En om de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het waterschap. De gemeente en het waterschap baseren de hoogte van deze heffingen in de regel op basis van de omvang van het huishouden. Eventuele extra kosten door de stijging van lokale heffingen kunnen worden gedekt uit de wooncomponent van het leefgeld dat je gast krijgt. Ook hiervoor geldt weer dat het verstandig is om daar samen goede afspraken over te maken.

Gemeenten en waterschappen hanteren een kwijtscheldingsregeling voor huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens. Uitgangspunt is dat het bieden van particuliere opvang geen consequenties heeft voor de hoogte van de kwijtschelding. Neem contact op met je gemeente of waterschap mocht hierin toch iets veranderen.

Nee, het kabinet staat erop dat toeslagen niet worden verminderd als je particuliere opvang aanbiedt. Je behoudt je volledige toeslagen.

Een tijdige, correcte en volledige inschrijving van je gasten in de BRP (Basisregistratie Personen) is van belang. De Dienst Toeslagen moet immers in staat zijn om deze situaties te herkennen. Mocht je eventueel toch een brief ontvangen over een wijziging van de samenstelling van je huishouden en het verminderen van toeslagen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Nee, in principe heeft het bieden van opvang geen gevolgen voor de hoogte en de duur van UWV-uitkeringen. Wel geldt dat het verstandig is om de opvang te melden bij het UWV. Voor specifieke vragen en advies kun je contact opnemen met het UWV.

De overheid wil voorkomen dat het bieden van opvang gevolgen heeft voor de hoogte en duur van je uitkering. Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp. Maak in ieder geval altijd melding bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat je gasten ontvangt. Vermeld daarbij ook eventuele afspraken die zijn gemaakt met je gast over een tegemoetkoming in de woonlasten.

Uitgangspunt is dat het tijdelijk verblijf van een gast geen gevolgen heeft voor de hoogte van een bijstandsuitkering. Er gelden hiervoor een aantal voorwaarden:

 • Meld bij de gemeente en/of Sociale Verzekeringsbank dat er een gast uit Oekraïne tijdelijk bij je woont
 • De kostendelersnorm wordt in principe niet toegepast. Echter, mocht je gast ook een volledige bijstandsuitkering ontvangen, dan kan de gemeente overwegen om de kostendelersnorm wél toe te passen. Neem contact op met je gemeente als hier sprake van is
 • Meld bij de gemeente de afspraken die je hebt gemaakt met je gast over een tegemoetkoming in de woonlasten

Ja, alle personen die onder de Tijdelijke Richtlijn vallen mogen betaald arbeid verrichten in Nederland. Op dat moment wordt de uitkering van het leefgeld stopgezet. Meer daarover lees je terug in het thema Werk, Onderwijs & Vrije Tijd.

Particuliere opvang vindt plaats op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Uiteraard kunnen afspraken met je gast worden gemaakt over een tegemoetkoming in de woon- en energielasten. Echter, de hoogte van deze vergoeding mag niet meer zijn dan de wooncomponent (€80,91 per maand). Let goed op met het formaliseren van de opvang tot bijvoorbeeld een huurovereenkomst. Een huurcontract brengt voor beide partijen extra rechten en plichten met zich mee. Daarnaast kan een huurovereenkomst financieel nadelige gevolgen hebben voor jou en je gast. Laat je vooraf goed informeren over de voor- en nadelen. Een goed startpunt is deze pagina.

Ja, alle personen die vallen onder de Tijdelijke Bescherming hebben recht op leefgeld. Voorwaarde is dat de persoon staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van een Nederlandse gemeente. De gemeente keert dit geld uit: op de rekening van de gast, een money card of contant. Het leefgeld voor mensen die in de particuliere opvang verblijven, bestaat uit drie componenten voor:

 • Eetgeld
 • Kleedgeld
 • Extra toelage voor het verblijf in een gastgezin

De hoogte van de componenten is afhankelijk van de samenstelling en omvang van het gezin. Actuele informatie over de voorwaarden en hoogte van het leefgeld vind je hier.

 

Contactformulier EN 2.00

"*" geeft vereiste velden aan

We are here to help you

Do you have any questions or are you looking for information? Please contact us.